Katalogs

pirmdiena, 2021. gada 6. decembris

Lazdiņas privātā pamatskola "Punktiņš"

Vadītājs Linda Ozola
Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 63023718, 26164369
Fakss 63023718
E-pasts inese.a2@inbox.lv
Sadarbības veids Pašvaldības līdzfinansējums privātajā pirmsskolas izglītības iestādē:

  1. 1. Bērnam no 1.5 gada līdz 4 gadiem ir 266.69 euro;
  2. 2. Bērnam ar obligātās izglītības vecumu ir 199.63 euro

Juridiskā adrese JĀŅA ASARA IELA 12, JELGAVA, LV-3001
Izglītības programmu īstenošanas vieta JĀŅA ASARA IELA 12, JELGAVA, LV-3001
Izglītības programmu īstenošanas vieta PULKVEŽA OSKARA KALPAKA IELA 14, JELGAVA, LV-3001
Pakļautība Juridiska vai fiziska persona

 

Lazdiņas privātā pamatskola "Punktiņš" izmaksu tāme atbilstoši Lazdiņas privātā vidusskola "Punktiņš" SIA apstiprinātiem 2020. gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem

EKK kods Rindas Nr. Nosaukums Summa, EUR
1100 1 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 190923
1200 2 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 45993.3
2100 3 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 0
2200 4 Pakalpojumu samaksa 47506.2
2210 5 Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 2771.66
2220 6 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 3616.01
2230 7 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 4859.41
2240 8 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 7358
2250 9 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 290
2260 10 Īres un nomas maksa 28611.1
2300 11 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 50695.5
2310 12 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 20005
2320 13 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 16868.5
2340 14 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 45
2350 15 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 9554
2360 16 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 0
2370 17 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 4223
2400 18 Izdevumi periodikas iegādei 77
19 Kopā iestādes līdzekļi 335195
20 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 9250
21 Kopējie izdevumi 344445
22 Valsts budžeta mērķdotācija 40131
23 Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 384576
24 Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī 45
25 Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī 59
26 Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī 104
27 Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam 308.15
28 Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā 251.47

1) Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums;

2) Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 5.nodaļa "Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas";

3) Pēc analoģijas ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 17.punkts un 2.pielikums "Nolietojuma normas";

4) Uzņēmuma izstrādātā grāmatvedības metodika saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”. Izmaksu tāme sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 21011111 V-10124 Pamatizglītības programma
2. 01011111 Pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi
3. 21011111 Pamatizglītības programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
2. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
3. AK010202 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis

Atrašanās vieta kartē

Marker 1 Latviešu Marker 2 Mazākumtautību Marker 3 Latviešu/Mazākumtautību

Ja Edge vai Internet Explorer interneta pārlūkprogrammā karte netiek attēlota, lūdzu, izmantot Chrome vai Firefox interneta pārlūkprogrammas.

 
Pēdējo reizi atjaunota: 06.12.2021 06:01

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv