Katalogs

otrdiena, 2020. gada 7. jūlijs

Rīgas 10. vidusskola

Vadītājs Nadežda Ikauniece
Mācību valoda Mazākumtautību
Tālrunis 67333330, 67333423
E-pasts r10vs@riga.lv
Tīmekļa vietne http://www.r10vs.lv/
Juridiskā adrese LENČU IELA 1, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-1010
Izglītības programmu īstenošanas vieta LENČU IELA 1, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-1010
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 15.00 - 17.30; Ceturtdiena: 9.00 - 12.00
 
Pakļautība Pašvaldība


RĪGAS 10. VIDUSSKOLA

Reģistrācijas Nr. 90002198144, Lenču ielā 1, Rīgā, LV-1010, tālruņi 67333423, 67333330,
e-pasts r10vs@riga.lv

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI
Rīgā
2015. gada 9. aprīlī Nr.VS10-15-1-nts

Par izglītojamo uzņemšanas kārtību
vispārējās vidējās izglītības programmās

Izdoti saskaņā ar 2012 .gada 28. februāra
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 149
“Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie
tiek uzņemti vispārējās vidējās izglītības
iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām
prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi”
un Rīgas 10.vidusskolas nolikuma 17.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti Rīgas 10.vidusskolā (turpmāk - Skola) vispārējās vidējās izglītības programmās 10.klasē.
2. Priekšnoteikums izglītojamo uzņemšanai skolas 10. klasēs ir Apliecība par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksts, bet pārējās klasēs - liecība, kurā vērtējumi visos mācību priekšmetos nav zemāki par 4 ballēm.
3. Skolā 10.klasē izglītojamie tiek uzņemti konkursa kartībā divās kārtās: bez iestājpārbaudījumiem un ar iestājpārbaudījumiem.
4. Bez iestājpārbaudījumiem uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmā (kods 31013021) var pretendēt izglītojamie, kuriem mācību sasniegumi atbilst šādiem kritērijiem:
4.1. vidējais vērtējums Apliecības par vispārējo pamatizglītību sekmju izrakstā ir ne zemāks par 7 ballēm;
4.2. vērtējumi Apliecības par vispārējo pamatizglītību sekmju izrakstā matemātikā, ķīmijā, fizikā ir ne zemāks par 7 ballēm.
5. Bez iestājpārbaudījumiem uzņemšanai vispārējās vidējās vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmā (kods 31011021) var pretendēt izglītojamie, kuriem mācību sasniegumi atbilst šādiem kritērijiem:
5.1. vidējais vērtējums Apliecības par vispārējo pamatizglītību sekmju izrakstā ir ne zemāks par 6 ballēm;
5.2. vērtējumi Apliecības par vispārējo pamatizglītību sekmju izrakstā valsts, krievu un angļu valodās ir ne zemāks par 6 ballēm.
6. Izglītojamie, kuriem mācību sasniegumi neatbilst 4. un 5.puntā noteiktajiem kritērijiem, tiek uzņemti saskaņā ar iestājpārbaudījuma rezultātiem.
7. Skolas tiek noteikti sekojoši rakstiski pārbaudījumi:
7.1. fizikā - vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmā ( kods 31013021);
7.2. kombinēta darbs ģeogrāfijā un krievu valodā - vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmā (kods 31011021).
8. Vienādu iestājpārbaudījumu vērtējumu gadījumā priekšroka uzņemšanai Skolā tiek dota pretendentam, kuram vērtējumi Apliecības par vispārējo pamatizglītību sekmju izrakstā matemātikā, ķīmijā, fizikā ir augstāki sasniegumi.
9. Komplektējot klases, Skola ievēro Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (turpmāk - Departaments) noteikto kārtību.
II. Iestājpārbaudījumu organizēšana
10. Katru gadu līdz 1.maijam Skolas direktors nosaka iestājpārbaudījumu norises laikus, izvietojot informāciju Skolas informatīvajā stendā un publicējot to Skolas mājas lapā.
11. Katru gadu Skolas direktors ar rīkojumu nosaka uzņemamo izglītojamo skaitu Skolas vispārējās vidējās izglītības programmu 10.klasēs.
12. Izglītojamo uzņemšanas organizēšanai Skolas direktors izveido uzņemšanas komisiju, kura:
12.1. pieņem dokumentus no izglītojamiem ? pretendentiem uzņemšanai 10.klasē;
12.2. apkopo informāciju par pretendentu Apliecības par vispārējo pamatizglītību sekmju izrakstos;
12.3. sastāda pretendentu sarakstus, kuri tiek uzņemti bez iestājpārbaudījumiem;
12.4. sastāda pretendentu sarakstu, kuriem nepieciešams kārtot iestājpārbaudījumus;
12.5. sagatavo iestājpārbaudījumu programmu un saturu;
12.6. nosaka iestājpārbaudījumu un vērtēšanas kritērijus un kārtību;
12.7. piešķir pretendentiem kodus;
12.8. organizē iestājpārbaudījumu norisi;
12.9. novērtē pretendentu iestājpārbaudījumu darbus pēc noteiktajiem kritērijiem;
12.10. sastāda iestājpārbaudījumu rezultātu protokolus;
12.11. apkopo iestājpārbaudījumu rezultātus un izsaka priekšlikumu pretendentu uzņemšanai Skolā
13. Pretendentiem, viņu vecākiem vai citiem bērna likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk - vecāki) ir tiesības iepazīties ar iestājpārbaudījumu programmu un norises kārtību.
14. Kodētie izglītojamo iestājpārbaudījumu rezultāti tiek paziņoti trešajā darba dienā pēc iestājpārbaudījumu norises dienas, izvietojot tos Skolas informatīvajā stendā un publicējot Skolas mājas lapā.
15. Pretendentiem vienu dienu pēc iestājpārbaudījumu rezultātu paziņošanas ir tiesības iestājpārbaudījumu komisijas pārstāvja klātbūtnē iepazīties ar savu iestājpārbaudījuma darbu.
16. Apelāciju par iestājpārbaudījuma rezultātu Uzņemšanas komisijas priekšsēdētājam var iesniegt divu darba dienu laikā pēc rezultātu paziņošanas. Apelācijas izskatīšanas rezultāti tiek paziņoti divu darba dienu laikā.
17. Skolas direktora noteiktajā termiņā tiek paziņoti Skolā uzņemamo pretendentu saraksti.
III. Izglītojamo uzņemšana un dokumentu iesniegšana
18. Dokumenti uzņemšanai Skolā jāiesniedz direktora noteiktajā un Skolas mājas lapā izziņotajā termiņā.
19. Uzņemšanai Skolā jāiesniedz direktoram adresēts viena no vecākiem vai pilngadīgā izglītojamā iesniegums (Skolas noteikta iesnieguma forma).
20. Iesniegumam pievieno (vai iesniedz kopijas, uzrādot dokumenta oriģinālu) normatīvajos aktos noteiktos dokumentus.
21. Ja dokumenti direktora noteiktā termiņā nav iesniegti, izglītojamo no attiecīgās izglītības programmas pretendentu saraksta svītro un saskaņā ar konkursa rezultātiem viņa vieta tiek piedāvāta nākamajam pretendentam.
22. Izglītojamos uzņem Skolā ar direktora rīkojumu.
IV. Noslēguma jautājumi
23. Noteikumi stājas spēkā 2015. gada 15. maijā.
24. Uzskatīt par spēku zaudējušu Rīgas 10.vidusskolas 20.04.2012. noteikumus Nr. 2-n. „Kārtība izglītojamo uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmās (10.klase) Rīgas 10. vidusskolā.”

Direktors N.Ikauniece

Sastādīja S.Korzenkova, 67333330

Saskaņots
Rīgas domes
Izglītības, kultūras un sporta departamenta
Izglītības pārvaldes
priekšnieks - direktora vietnieks
________________I.Balamovskis

2015. gada__________

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums
1. 31011021 8771 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma
2. 31013021 8772 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma
3. 21011121 V-9213 Pamatizglītības mazākumtautību programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AK010202 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis
2. AC000101 Citas interešu izglītības programmas
Valodas, Latviešu
3. AK010202 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis
4. AK031700 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Kombinētie rokdarbi
5. AC000103 Citas interešu izglītības programmas
Valodas, Angļu
6. AC000103 Citas interešu izglītības programmas
Valodas, Angļu
7. AC000103 Citas interešu izglītības programmas
Valodas, Angļu
8. AC000103 Citas interešu izglītības programmas
Valodas, Angļu
9. AC000105 Citas interešu izglītības programmas
Valodas, Vācu
10. AC000103 Citas interešu izglītības programmas
Valodas, Angļu
11. AK010303 Kultūrizglītība, Mūzika
Orķestri, Kamerorķestris
12. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
13. AC001001 Citas interešu izglītības programmas
Estētikas skola, Pirmsskolas vecuma bērnu radošās nodarbības
14. AC001500 Citas interešu izglītības programmas
Dzīvesziņas pulciņš
15. AC000101 Citas interešu izglītības programmas
Valodas, Latviešu
16. AS030700 Sporta interešu izglītība, Galda spēles
Prāta spēles
17. AV000100 Vides interešu izglītība
Vides pētnieki/eksperimenti
18. AK040600 Kultūrizglītība, Teātris
Skatuves runa
19. AK010402 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Instrumentālais ansamblis
20. AK010401 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Vokāli instrumentālais ansamblis
21. AK010402 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Instrumentālais ansamblis
22. AK010302 Kultūrizglītība, Mūzika
Orķestri, Simfoniskais orķestris
23. AK010203 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 5.-9.klašu vokālais ansamblis
24. AK010202 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis
25. AK010402 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Instrumentālais ansamblis
26. AK010202 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis
27. AK010203 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 5.-9.klašu vokālais ansamblis
28. AK010406 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Ģitāristu ansamblis
29. AK010401 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Vokāli instrumentālais ansamblis
30. AK010103 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 5.-9.klašu koris
31. AK010303 Kultūrizglītība, Mūzika
Orķestri, Kamerorķestris
32. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
33. AK010402 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Instrumentālais ansamblis
34. AK010402 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Instrumentālais ansamblis
35. AK010402 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Instrumentālais ansamblis
36. AK010402 Kultūrizglītība, Mūzika
Instrumentālie ansambļi, Instrumentālais ansamblis
37. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
38. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
39. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
40. AC001001 Citas interešu izglītības programmas
Estētikas skola, Pirmsskolas vecuma bērnu radošās nodarbības
41. AC000101 Citas interešu izglītības programmas
Valodas, Latviešu
42. AC001001 Citas interešu izglītības programmas
Estētikas skola, Pirmsskolas vecuma bērnu radošās nodarbības
43. AC001500 Citas interešu izglītības programmas
Dzīvesziņas pulciņš
44. AC009999 Citas interešu izglītības programmas
Citas
45. AC001500 Citas interešu izglītības programmas
Dzīvesziņas pulciņš
46. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš
47. AK010103 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 5.-9.klašu koris
48. AK040200 Kultūrizglītība, Teātris
Teātra pulciņš

Skolēnu skaita dinamika
(katra gada 1. septembrī)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
852 846 828 819 816 830 824 837 848 853 846

Atrašanās vieta kartē

Marker 1 Latviešu Marker 2 Mazākumtautību Marker 3 Latviešu/Mazākumtautību

Ja Edge vai Internet Explorer interneta pārlūkprogrammā karte netiek attēlota, lūdzu, izmantot Chrome vai Firefox interneta pārlūkprogrammas.

 
Pēdējo reizi atjaunota: 23.05.2020 09:06

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv

Šīs tīmekļa vietnes pārzinis ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, elektroniskā pasta adrese: iksd@riga.lv.

Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Uzkrātās sīkdatnes var būt pieejamas arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes, taču Jums jāņem vērā, ka, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija šeit