Katalogs

pirmdiena, 2020. gada 1. jūnijs

Rīgas 34. vidusskola

Vadītājs Nataļja Rogaļeva
Mācību valoda Latviešu/Mazākumtautību
Tālrunis 67458895, 67459090, 67459319
Fakss 67459090
E-pasts r34vs@riga.lv
Tīmekļa vietne www.34vsk.lv
Juridiskā adrese KANDAVAS IELA 4, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1083
Izglītības programmu īstenošanas vieta DZIRCIEMA IELA 1C, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1083
Izglītības programmu īstenošanas vieta KANDAVAS IELA 4, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1083
Izglītības programmu īstenošanas vieta VIRCAVAS IELA 7, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1083
Vadītāja pieņemšanas laiki Pirmdiena: 15.30 - 18.00; Ceturtdiena: 8.00 - 9.30
 
Pakļautība Pašvaldība
Bērnu 1.klases pretendentu sarakstā var reģistrēt PIRMDIENĀS no 15.30 līdz 17.30 un TREŠDIENĀS no 8.30 līdz 10.30 skolas ēkā Vircavas 7 24.telpā.
Nepieciešamie dokumenti:
1. vecāka pase;
2. bērna dzimšanas apliecība.


Kārtība, kādā uzņem izglītojamos Rīgas 34.vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmās 10.klasē

Izdoti saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 41. panta
otro daļu, Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra
noteikumu Nr.591 ”Kārtība, kādā izglītojamie tiek
uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās
pirmskolas izglītības grupās no atskaitīti no tām,
kā arī pārcelti uz nākamo klasi” 11. punktuI. Vispārīgie jautājumi

1. Iekšējie noteikumi (turpmāk ? noteikumi) nosaka kārtību, kādā uzņem izglītojamos Rīgas 34.vidusskolas (turpmāk ? iestāde) vispārējās vidējās izglītības programmās 10.klasē (turpmāk ? 10.klasē).
2. Noteikumi attiecas uz uzņemšanu:
2.1. matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā (matemātikas un dabaszinību, kods 31013021);
2.2. vispārizglītojošā virziena programmā (kods 31011021).
3. Personu (turpmāk ? pretendents) uzņem iestādes 10.klasē pamatojoties uz pretendenta vecāka vai likumiskā pārstāvja (turpmāk ? vecāks) iesniegumu.
4. Iesniegumam pievieno:
4.1. apliecības par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksta kopijas uzrādot oriģinālu;
4.2. sertifikāta par Valsts valodas eksāmena rezultātiem kopiju uzrādot oriģinālu;
4.3. šo noteikumu 4.2.punktā minēto sertifikātu nesniedz pretendents, kurš:
4.3.1. tika atbrīvots no valsts pārbaudījumiem 9.klasē;
4.3.2. ieguva vispārējo pamatizglītību valsts valodā;
4.3.3. ieguva pamatizglītību ārzemēs.

II. Iestājpārbaudījumi

5. . Iestāde nosaka šādus iestājpārbaudījumus:
5.1. uzņemšanai matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā (matemātikas un fizikas apakšvirziens) - fizika un matemātika;
5.2. uzņemšanai matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā (ķīmijas un bioloģijas apakšvirziens) - ķīmija un bioloģija;
5.3. vispārizglītojošā virziena programmā ? matemātika un angļu valoda.
(Grozīts ar Rīgas 34.vidusskolas 26.03.2019. iekšējiem noteikumiem Nr.VS34-19-3-nts)
6. Iestājpārbaudījumu programmu un grafiku iestāde nosaka ne vēlāk kā līdz kārtējā mācību gada 31.martam, saskaņojot ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu.
7. Iestājpārbaudījumu rezultātus paziņo ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pēdējā iestājpārbaudījuma.
8. Ja pretendents vai viņa vecāks apstrīd iestājpārbaudījuma rezultātu, pretendenta vecākam ir tiesības 2 (divu) darba dienu laikā pēc vērtējuma paziņošanas iesniegt pamatotu rakstisku lūgumu pārskatīt vērtējumu mācību priekšmetā.
9. Šādā gadījumā:
9.1. iestādes direktors (turpmāk ? direktors) ar rīkojumu izveido apelācijas komisiju (pieaicinot attiecīgā mācību priekšmeta metodiskās komisijas pārstāvjus un citus skolotājus);
9.2. apelācijas komisija, pamatojoties uz mācību priekšmeta standarta prasībām, mācību priekšmeta programmā noteiktajām prasībām un pretendenta rezultāta analīzi, sniedz atzinumu direktoram par lūguma pamatotību, ja nepieciešams no jauna izvērtējot iestājpārbaudījumu;
9.3. direktors pieņem lēmumu atstāt iestājpārbaudījuma rezultātu negrozītu, vai veikt grozījumus iestājpārbaudījuma rezultātā;
9.4. direktors rakstiski informē par savu lēmumu pretendentu un viņa vecākus ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no apelācijas saņemšanas dienas.

III. Uzņemšanas komisija

10. Uzņemšanas komisiju (turpmāk ? komisija) izveido ar direktora rīkojumu.
11. Komisija:
11.1. izvērtē pretendentu iesniegtos dokumentus;
11.2. sagatavo iestājpārbaudījumu programmu, norisi un vērtēšanas kārtību;
11.3. organizē iestājpārbaudījumu norisi;
11.4. organizē iestājpārbaudījumu vērtēšanu;
11.5. sagatavo protokolu lēmuma pieņemšanai par uzņemšanu10.klasē.
12. Komisijas sastāvā iekļauj:
12.1. direktora vietniekus izglītības jomā;
12.2. direktora vietnieku informātikas jomā;
12.3. vismaz 2 pedagogus katrā priekšmetā, kuros ir paredzēti iestājpārbaudījumi;
12.4. topošo 10.klašu klases audzinātājus.
13. Direktora vietnieks izglītības jomā ir komisijas priekšsēdētājs. Komisija izvēlās sekretāru, kas raksta komisijas sēžu protokolu. Komisijas sekretārs ir komisijas loceklis.
14. Lēmumus par iestājpārbaudījumu organizāciju komisija pieņem atklāti balsojot. Ja komisijas locekļu balsis dalās, izšķirošā balss ir komisijas priekšsēdētājam.
15. Ja komisijai ir jautājumi par vērtējuma pamatotību, Komisija var pieaicināt neatkarīgo ekspertu konkrēta uzdevuma vērtēšanai un atzinuma sniegšanai.

IV. Iestājpārbaudījumu rezultātu vērtēšana un paziņošana

16. Katru iestājpārbaudījumu vērtē procentos.
17. Kopīgs iestājpārbaudījumu rezultāts veidojas kā divu iestājpārbaudījumu iegūto procentu summa.
18. Ja pretendents kādā no iestājpārbaudījumiem saņem vērtējumu zemāk nekā 50%, viņš nevar piedalīties konkursā.
19. Komisija izveido pretendentu sarakstu, izvietojot Pretendentus tādā secībā, lai Pretendents ar augstāko rezultātu procentos būtu saraksta sākumā, bet ar zemāko ?saraksta beigās.
20. Ja vairākiem pretendentiem ir vienāds kopīgs procentu skaits, priekšroka tiek dota Pretendentam, kurš agrāk iesniedzis šo noteikumu 4.punktā minētos dokumentus, par ko liecina reģistrācija lietvedības sistēmā.
21. Direktors uz komisijas protokola pamata, pieņem lēmumu par pretendenta uzņemšanu iestādes 10.klasē vai atteikumu uzņemt pretendentu iestādes 10.klasē ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pretendenta dokumentu pieņemšanas.
22. Ja direktors pieņem lēmumu uzņemt pretendentu iestādes 10.klasē, viņš informē pretendenta vecākus un pašu pretendentu nosūtot vēstuli uz pretendenta un pretendenta vecāku norādīto e-pasta adresi.
23.Ja direktors pieņem lēmumu par atteikumu uzņemt pretendentu iestādes 10.klasē, viņš rakstiski paziņo pretendenta vecākiem savu lēmumu atbilstoši Administratīvā procesa likuma 67.panta prasībām.
23. Ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no pretendenta iesnieguma saņemšanas dienas direktors izdot rīkojumu par pretendenta uzņemšanu konkrētā izglītības programmā un konkrētā klasē.
 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums
1. 31013021 8881 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma
2. 21012121 V-8171 Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena mazākumtautību programma
3. 31011021 V-8887 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma
4. 21013111 V-9777 Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AT070200 Tehniskā jaunrade, Datorapmācība
Programmēšana
2. AC009999 Citas interešu izglītības programmas
Citas
3. AC000300 Citas interešu izglītības programmas
Novadpētniecība
4. AS021100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Teniss
5. AK020400 Kultūrizglītība, Deja
Klasiskā deja
6. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
7. AS029999 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Citi individuālie sporta veidi
8. AK031100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Papīra plastika
9. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
10. AS010400 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Futbols
11. AS010800 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Volejbols
12. AK010205 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, Jaukta vecuma vokālais ansamblis
13. AS010100 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Basketbols
14. AS029999 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Citi individuālie sporta veidi
15. AS022200 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Atlētiskā vingrošana
16. AS020400 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Džudo
17. AS023100 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Vispusīgā fiziskā sagatavotība
18. AS010200 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Florbols
19. AC000199 Citas interešu izglītības programmas
Valodas, Citas valodas
20. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
21. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
22. AK020200 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja
23. AS010100 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Basketbols
24. AC000101 Citas interešu izglītības programmas
Valodas, Latviešu
25. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
26. AK030100 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Zīmēšana, gleznošana
27. AK010102 Kultūrizglītība, Mūzika
Kori, 1.-4.klašu koris
28. AK010202 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, 1.-4.klašu vokālais ansamblis
29. AK010205 Kultūrizglītība, Mūzika
Vokālie ansambļi, Jaukta vecuma vokālais ansamblis
30. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
31. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
32. AC000199 Citas interešu izglītības programmas
Valodas, Citas valodas
33. AC000199 Citas interešu izglītības programmas
Valodas, Citas valodas
34. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
35. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
36. AS010800 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Volejbols
37. AS010800 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Volejbols
38. AS022900 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Sporta dejas
39. AS022900 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Sporta dejas
40. AS030800 Sporta interešu izglītība, Galda spēles
Šahs
41. AK050800 Kultūrizglītība, Radošās industrijas
Žurnālistika/Skolas avīze
42. AS010400 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Futbols
43. AK050800 Kultūrizglītība, Radošās industrijas
Žurnālistika/Skolas avīze
44. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris
45. AK040100 Kultūrizglītība, Teātris
Teātris

Skolēnu skaita dinamika
(katra gada 1. septembrī)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
904 908 921 938 983 1038 1312 1289 1246 1204 1201

Atrašanās vieta kartē

Marker 1 Latviešu Marker 2 Mazākumtautību Marker 3 Latviešu/Mazākumtautību

Ja Edge vai Internet Explorer interneta pārlūkprogrammā karte netiek attēlota, lūdzu, izmantot Chrome vai Firefox interneta pārlūkprogrammas.

 
Pēdējo reizi atjaunota: 23.05.2020 09:05

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv

Šīs tīmekļa vietnes pārzinis ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, elektroniskā pasta adrese: iksd@riga.lv.

Informējam, ka šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Uzkrātās sīkdatnes var būt pieejamas arī mūsu pārbaudītiem un uzticamiem sadarbības partneriem (trešajām pusēm). Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes, taču Jums jāņem vērā, ka, ja atspējosiet noteikti nepieciešamās sīkdatnes, tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi. Papildus informācija šeit