Katalogs

svētdiena, 2021. gada 28. novembris

Rīgas Centra pamatskola

Vadītājs Anita Neimane
Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 29150128
E-pasts info@bernudarzs.eu
Sadarbības veids Pašvaldības līdzfinansējums privātajā pirmsskolas izglītības iestādē:

  1. 1. Bērnam no 1.5 gada līdz 4 gadiem ir 266.69 euro;
  2. 2. Bērnam ar obligātās izglītības vecumu ir 199.63 euro

Juridiskā adrese ARTILĒRIJAS IELA 34, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1009
Juridiskā adrese LĀČPLĒŠA IELA 36 - 6, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-1011
Pakļautība Juridiska vai fiziska persona

 

Rīgas Centra pamatskola izmaksu tāme atbilstoši SIA "Klauvas" apstiprinātiem 2020. gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem

EKK kods Rindas Nr. Nosaukums Summa, EUR
1100 1 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 41071.1
1200 2 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 9387.43
2100 3 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 0
2200 4 Pakalpojumu samaksa 130344
2210 5 Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 957.3
2220 6 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 19850.1
2230 7 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 73999.5
2240 8 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 4907.2
2250 9 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 0
2260 10 Īres un nomas maksa 30630.1
2300 11 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 11286.4
2310 12 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 7685.61
2320 13 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 0
2340 14 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 0
2350 15 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 1981.75
2360 16 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 0
2370 17 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 1619
2400 18 Izdevumi periodikas iegādei 0
19 Kopā iestādes līdzekļi 192089
20 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 0
21 Kopējie izdevumi 192089
22 Valsts budžeta mērķdotācija 3151
23 Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 195240
24 Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī 31
25 Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī 7
26 Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī 38
27 Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam 428.16
28 Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā 390.65

1) Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums;

2) Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 5.nodaļa "Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas";

3) Pēc analoģijas ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 17.punkts un 2.pielikums "Nolietojuma normas";

4) Uzņēmuma izstrādātā grāmatvedības metodika saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”. Izmaksu tāme sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 01011111 Pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi
2. 21011111 Pamatizglītības programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AK020300 Kultūrizglītība, Deja
Ritmika
 
Pēdējo reizi atjaunota: 27.11.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv