Katalogs

svētdiena, 2021. gada 28. novembris

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Saules kaķis"

Vadītājs Lorina Česnauska
Mācību valoda Latviešu/Mazākumtautību
Tālrunis 26780727
E-pasts sia.kampio@gmail.com
Sadarbības veids Pašvaldības līdzfinansējums privātajā pirmsskolas izglītības iestādē:

  1. 1. Bērnam no 1.5 gada līdz 4 gadiem ir 266.69 euro;
  2. 2. Bērnam ar obligātās izglītības vecumu ir 199.63 euro

Juridiskā adrese UPES PROSPEKTS 22 - 6, OGRE, OGRES NOVADS, LV-5001
Izglītības programmu īstenošanas vieta VOLGUNTES IELA 33 - 2, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1046
Izglītības programmu īstenošanas vieta VOLGUNTES IELA 33 - 3, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1046
Pakļautība Juridiska vai fiziska persona

 

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Saules kaķis" izmaksu tāme atbilstoši Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Kampio” apstiprinātiem 2020. gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem

EKK kods Rindas Nr. Nosaukums Summa, EUR
1100 1 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 13844
1200 2 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 3352
2100 3 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 0
2200 4 Pakalpojumu samaksa 72422
2210 5 Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 553
2220 6 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 1603
2230 7 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 2416
2240 8 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 58508
2250 9 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 0
2260 10 Īres un nomas maksa 9342
2300 11 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 17111
2310 12 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 16882
2320 13 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 0
2340 14 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 0
2350 15 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 0
2360 16 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 0
2370 17 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 229
2400 18 Izdevumi periodikas iegādei 0
19 Kopā iestādes līdzekļi 106729
20 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 2489
21 Kopējie izdevumi 109218
22 Valsts budžeta mērķdotācija 0
23 Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 109218
24 Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī 21
25 Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī 0
26 Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī 21
27 Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam 433.4
28 Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā 0

1) Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums;

2) Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 5.nodaļa "Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas";

3) Pēc analoģijas ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 17.punkts un 2.pielikums "Nolietojuma normas";

4) Uzņēmuma izstrādātā grāmatvedības metodika saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”. Izmaksu tāme sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 01011111 V-8131 Pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi
2. 01011121 V-8132 Mazākumtautību pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi

Atrašanās vieta kartē

Marker 1 Latviešu Marker 2 Mazākumtautību Marker 3 Latviešu/Mazākumtautību

Ja Edge vai Internet Explorer interneta pārlūkprogrammā karte netiek attēlota, lūdzu, izmantot Chrome vai Firefox interneta pārlūkprogrammas.

 
Pēdējo reizi atjaunota: 27.11.2021 06:01

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv