Katalogs

pirmdiena, 2021. gada 6. decembris

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Sensorais bērnudārzs "Emīla skola""

Vadītājs Elīna Gubāte
Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 25434634
E-pasts info@emila-skola.com
Sadarbības veids Pašvaldības līdzfinansējums privātajā pirmsskolas izglītības iestādē:

  1. 1. Bērnam no 1.5 gada līdz 4 gadiem ir 266.69 euro;
  2. 2. Bērnam ar obligātās izglītības vecumu ir 199.63 euro

Juridiskā adrese SAULGOŽU IELA 31, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1055
Izglītības programmu īstenošanas vieta SAULGOŽU IELA 31, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1055
Pakļautība Juridiska vai fiziska persona

 

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Sensorais bērnudārzs "Emīla skola"" izmaksu tāme atbilstoši SIA "Izglītības un attīstības centrs "Emīla skola" apstiprinātiem 2020. gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem

EKK kods Rindas Nr. Nosaukums Summa, EUR
1100 1 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 81441
1200 2 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 24312
2100 3 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 0
2200 4 Pakalpojumu samaksa 26570
2210 5 Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 240
2220 6 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 7200
2230 7 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 5630
2240 8 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 1000
2250 9 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 500
2260 10 Īres un nomas maksa 12000
2300 11 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 9000
2310 12 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 1200
2320 13 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 3600
2340 14 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 300
2350 15 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 1000
2360 16 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 500
2370 17 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 2400
2400 18 Izdevumi periodikas iegādei 0
19 Kopā iestādes līdzekļi 141323
20 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 500
21 Kopējie izdevumi 141823
22 Valsts budžeta mērķdotācija 0
23 Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 141823
24 Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī 26
25 Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī 0
26 Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī 26
27 Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam 454.56
28 Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā 0

1) Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums;

2) Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 5.nodaļa "Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas";

3) Pēc analoģijas ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 17.punkts un 2.pielikums "Nolietojuma normas";

4) Uzņēmuma izstrādātā grāmatvedības metodika saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”. Izmaksu tāme sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 01011111 Pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AS023400 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Ārstnieciskā/koriģējošā vingrošana
2. AC009999 Citas izglītojošas programmas
Citas
3. AK020202 Kultūrizglītība, Deja
Mūsdienu deja, Pirmsskolas vecuma mūsdienu deju grupa
4. AC000101 Citas izglītojošas programmas
Valodas, Latviešu
 
Pēdējo reizi atjaunota: 06.12.2021 06:01

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv