Katalogs

pirmdiena, 2021. gada 6. decembris

Privātā vidusskola "Patnis"

Vadītājs Agnese Pūtele
Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 67622161, 67615743, 26546854
E-pasts patnis@patnis.lv
Sadarbības veids Pašvaldības līdzfinansējums privātajā pirmsskolas izglītības iestādē:

  1. 1. Bērnam no 1.5 gada līdz 4 gadiem ir 266.69 euro;
  2. 2. Bērnam ar obligātās izglītības vecumu ir 199.63 euro

Juridiskā adrese GREGORA IELA 13a, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1046
Izglītības programmu īstenošanas vieta GREGORA IELA 13a, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1046
Izglītības programmu īstenošanas vieta KRIŠJĀŅA BARONA IELA 20, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-1050
Pakļautība Juridiska vai fiziska persona

 

Privātā vidusskola "Patnis" izmaksu tāme atbilstoši SIA "PATNIS" apstiprinātiem 2020. gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem

EKK kods Rindas Nr. Nosaukums Summa, EUR
1100 1 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 337400
1200 2 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 81592.6
2100 3 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 0
2200 4 Pakalpojumu samaksa 78256
2210 5 Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 3169.19
2220 6 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 12316.6
2230 7 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 29116.1
2240 8 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 14438.6
2250 9 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 3250
2260 10 Īres un nomas maksa 15965.4
2300 11 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 17697.9
2310 12 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 14970.2
2320 13 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 0
2340 14 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 0
2350 15 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 1336.35
2360 16 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 0
2370 17 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 1391.38
2400 18 Izdevumi periodikas iegādei 0
19 Kopā iestādes līdzekļi 514946
20 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 19296.6
21 Kopējie izdevumi 534243
22 Valsts budžeta mērķdotācija 47918
23 Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 582161
24 Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī 61
25 Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī 60
26 Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī 121
27 Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam 400.94
28 Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā 334.38

1) Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums;

2) Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 5.nodaļa "Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas";

3) Pēc analoģijas ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 17.punkts un 2.pielikums "Nolietojuma normas";

4) Uzņēmuma izstrādātā grāmatvedības metodika saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”. Izmaksu tāme sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 01011111 V-9602 Pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi
2. 21011111 V-9603 Pamatizglītības programma
3. 31011011 V-9604 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
4. 21011111 Pamatizglītības programma
5. 31016011 Vispārējās vidējās izglītības programma

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AS030800 Sporta interešu izglītība, Galda spēles
Šahs
2. AS010100 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Basketbols
3. AS010400 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Futbols
4. AK030700 Kultūrizglītība, Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
Kokapstrāde
5. AK050800 Kultūrizglītība, Radošās industrijas
Žurnālistika/Skolas avīze
6. AT070100 Tehniskā jaunrade, Datorapmācība
Datorapmācība
7. AK040700 Kultūrizglītība, Teātris
Improvizācijas teātris
8. AS020600 Sporta interešu izglītība, Individuālie sporta veidi
Karatē
9. AK050200 Kultūrizglītība, Radošās industrijas
Foto
10. AV000200 Vides interešu izglītība
Dabaszinību pulciņš

Atrašanās vieta kartē

Marker 1 Latviešu Marker 2 Mazākumtautību Marker 3 Latviešu/Mazākumtautību

Ja Edge vai Internet Explorer interneta pārlūkprogrammā karte netiek attēlota, lūdzu, izmantot Chrome vai Firefox interneta pārlūkprogrammas.

 
Pēdējo reizi atjaunota: 06.12.2021 06:00

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv