Katalogs

svētdiena, 2021. gada 28. novembris

Privātā pamatskola ZAĻĀ SKOLA

Vadītājs Ligija Frišfelde
Mācību valoda Latviešu
Tālrunis 29218092
E-pasts valmieraszalaskola@gmail.com
Sadarbības veids Pašvaldības līdzfinansējums privātajā pirmsskolas izglītības iestādē:

  1. 1. Bērnam no 1.5 gada līdz 4 gadiem ir 266.69 euro;
  2. 2. Bērnam ar obligātās izglītības vecumu ir 199.63 euro

Juridiskā adrese STRAZDU IELA 2, VALMIERA, VALMIERAS NOVADS, LV-4201
Izglītības programmu īstenošanas vieta STRAZDU IELA 2, VALMIERA, VALMIERAS NOVADS, LV-4201
Pakļautība Juridiska vai fiziska persona

prasibas

 

Privātā pamatskola ZAĻĀ SKOLA izmaksu tāme atbilstoši Biedrība Sporta un izglītības centrs Zaļā skola apstiprinātiem 2020. gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem

EKK kods Rindas Nr. Nosaukums Summa, EUR
1100 1 Atalgojums (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 98276.3
1200 2 Darba devēja VSAOI, pabalsti un kompensācijas (izņemot VSAOI, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta) 23183.4
2100 3 Mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (izņemot tos, kas finansēti no Eiropas Savienības fondiem) 1422
2200 4 Pakalpojumu samaksa 15905
2210 5 Pasta,telefona un citi sakaru pakalpojumi 17
2220 6 Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2304
2230 7 Iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi 506
2240 8 Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 1820
2250 9 Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 2045
2260 10 Īres un nomas maksa 9213
2300 11 Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā 18021
2310 12 Izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai 1155
2320 13 Kurināmais un enerģētiskie materiāli 0
2340 14 Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 0
2350 15 Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 2366
2360 16 Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363)) 0
2370 17 Mācību līdzekļi un materiāli (izņemot valsts budžeta dotācijas mācību līdzekļu iegādei) 14500
2400 18 Izdevumi periodikas iegādei 0
19 Kopā iestādes līdzekļi 156808
20 Kopējais pamatlīdzekļu nolietojums 1757
21 Kopējie izdevumi 158565
22 Valsts budžeta mērķdotācija 42216.1
23 Kopējie pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 200781
24 Izglītojamo skaits līdz četru gadu vecumam 1.septembrī 24
25 Izglītojamo skaits obligātās sagatavošanas vecumā 1.septembrī 31
26 Izglītojamo skaits kopā 1.septembrī 55
27 Izmaksas vienam izglītojamam līdz četru gadu vecumam 304.21
28 Izmaksas vienam izglītojamam obligātās sagatavošanas vecumā 190.73

1) Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums;

2) Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" 5.nodaļa "Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda ar tiem saistītās izmaksas un vērtības izmaiņas";

3) Pēc analoģijas ministru kabineta 15.12.2009. noteikumu Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 17.punkts un 2.pielikums "Nolietojuma normas";

4) Uzņēmuma izstrādātā grāmatvedības metodika saskaņā ar likumu „Par grāmatvedību”. Izmaksu tāme sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumiem Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei"

 

Aktīvās izglītības programmu licences

Nr. Kods un teksta daļa Licences numurs Nosaukums Uzņemšanas vecums
1. 21011114 Pamatizglītības programma
2. 01011111 Vispārējās pirmsskolas izglītības programma 1.5 gadi
3. 01015611 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem 1.5 gadi
4. 01015811 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem 1.5 gadi
5. 01015911 Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem 1.5 gadi
6. 21011111 Pamatizglītības programma
7. 21015611 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
8. 21015811 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem

 

Aktīvās interešu izglītības programmas

Nr. Programmas kods Interešu izglītības joma (apakšjoma)
1. AC000800 Citas izglītojošas programmas
Literārā jaunrade
2. AS019999 Sporta interešu izglītība, Sporta spēles
Citas sporta spēles
3. AV000100 Vides interešu izglītība
Vides pētnieki/eksperimenti
4. AK040600 Kultūrizglītība, Teātris
Skatuves runa

Atrašanās vieta kartē

Marker 1 Latviešu Marker 2 Mazākumtautību Marker 3 Latviešu/Mazākumtautību

Ja Edge vai Internet Explorer interneta pārlūkprogrammā karte netiek attēlota, lūdzu, izmantot Chrome vai Firefox interneta pārlūkprogrammas.

 
Pēdējo reizi atjaunota: 27.11.2021 06:01

Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, Latvija,
Tālrunis: 67026816, E-pasts: iksd@riga.lv